skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Hoogbegaafdheid & Autisme

 125,00

Wat is autisme? + Autisme in combinatie met hoogbegaafdheid.

 • Datum: Wordt gepland!
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Dubbel bijzonder

Uitverkocht

Beschrijving

Hoogbegaafdheid & Autisme (ASS)

Sommige kenmerken van hoogbegaafdheid roepen associaties met autisme op. Het gedrag van hoogbegaafde kinderen die zich, om wat voor reden dan ook, niet goed kunnen ontwikkelen, kan soms moeilijk te onderscheiden zijn van autistisch gedrag. Misdiagnoses liggen dan op de loer. Bovendien komen hoogbegaafdheid en autisme ook samen voor. Redenen genoeg voor talentbegeleiders om gedegen kennis te hebben van autisme en de verschillen en overeenkomsten met hoogbegaafdheid.

Ochtend: Wat is Autisme?

Deel 1 gaat in op de kenmerken en uitingsvormen van autisme. Van de vijf vormen van autisme zijn er twee die samengaan met een bovengemiddeld hoog IQ; Asperger en PDD-NOS. Hoewel het nieuwe handboek van diagnoses, de DSM-V, alleen nog spreekt van ASS, valt te verwachten dat de huidige benamingen in de praktijk in zwang zullen blijven.

Je krijgt uitleg over de gefragmenteerde informatieverwerking bij autisten, hun sociale interactie, de werking van spiegelneuronen en inlevingsvermogen. Over controle en tics, specifieke interesses, zwakke executieve functies, cognitief sterke punten, sensorische gevoeligheid en hun behoefte aan routine en structuur.

Met uitleg, oefeningen en video’s krijg je zicht op hoe een autistisch kind de wereld ervaart.

We gaan in op (mogelijke) neurologische verklaringen voor bepaalde kenmerken van autisme, erfelijkheid en denkbare links met lichamelijke klachten.

Middag: Autisme in combinatie met hoogbegaafdheid

In deel 2 leer je hoe de diagnostisering dient te verlopen, wie een diagnose mag stellen, wat er aan onderzoeken, rapportages en handelingsadviezen gevraagd en verwacht mag worden.

We zoomen in op de overeenkomsten en verschillen. Hoe kun je echt autistisch gedrag onderscheiden van gedrag van een HB-er die niet goed tot zijn recht komt? In een oefening met medecursisten kun je zien dat de overeenkomsten een verschillende achterliggende oorzaak hebben. Je leert kenmerken herkennen die autisme weerspreken en hoe misdiagnose soms het gevolg kan zijn.

Vervolgens kijken we naar het samengaan van hoogbegaafdheid en autisme. We lopen de zeven uitdagingen langs en zien dat die in dit geval heel anders uit kunnen pakken. De combinatie kan in één kind tegenstrijdige behoeften oproepen. Bijvoorbeeld: het hoogbegaafde kind wil afwisseling en nieuwe uitdagingen, het autistische kind wil routine en voorspelbaarheid.

Je krijgt een handreiking voor een effectieve begeleiding van hoogbegaafde kinderen met (al dan niet vastgesteld) autisme. Hoe biedt je ondersteuning op de zwakkere kanten, hoe zorg je anderzijds dat het talent tot zijn recht komt? Je krijgt concrete tips om hen te helpen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en executieve functies. Je leert hoe je een evenwicht kunt zoeken tussen aanpassing van de wereld of van het kind.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Exclusief lunch

Leerdoelen

Deel I (ochtend)
Je leert:

 • Hoe centrale coherentie, TOM (theory of mind), executieve functies en sensorische overgevoeligheid een rol spelen bij autisme;
 • Hoe de verminderde werking van spiegelneuronen het inlevingsvermogen belemmert en welke gevolgen dit heeft voor sociaal functioneren;
 • Hoe de gefragmenteerde informatieverwerking het zien van samenhang belemmert en welke gevolgen dat heeft voor het dagelijks leven;
 • Hoe iemand het ervaart om autisme te hebben;
 • Mensen met autisme beter begrijpen;
 • Welke erfelijke en fysieke risicofactoren er tot nu toe bekend zijn;
 • Wat de sterke kanten zijn van iemand met autisme.

Deel II (middag)
Je leert:

 • Hoe het proces van diagnose doorgaans verloopt;
 • Wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen kenmerken van hoogbegaafdheid en kenmerken van Autisme;
 • Welke kenmerken risicovol zijn voor een misdiagnose;
 • Hoe je kinderen met HB en ASS kunt begeleiden;
 • Welke vormen van medicatie doorgaans mogelijk voorgeschreven worden ter ondersteuning.

Trainer

Irene MensinkIrene Mensink

Als leerkracht/docent, remedial teacher , trainer executieve vaardigheden, gedragsspecialist, autismecoach en talentbegeleider ligt mijn passie bij het begeleiden en ondersteunen van kinderen/jongeren. Ik geloof erin dat iedereen zich kan ontwikkelen en kan groeien mits daar de ruimte en de juiste ondersteuning voor wordt geboden. Mijn doel is dat diegene die ik ondersteun in zichzelf gaan geloven en zich verder kunnen ontwikkelen. Dat is de rode draad in mijn onderwijs carrière. Ik heb inmiddels ruim 20 jaar ervaring in het onderwijs, van basisonderwijs tot voortgezet onderwijs en van regulier tot speciaal. In die tijd heb ik ruime ervaring opgedaan met leerlingen met autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid. Daar ligt dan ook mijn specialisatie. Het lesgeven aan en werken met “twice exceptionals” is mijn passie.

Locatie

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Woudstede, Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Back To Top