skip to Main Content
088 208 0800

In Nederland zijn alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs onderdeel van een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband ontvangt vrijwel al het geld voor de lichte en zware ondersteuning in het onderwijs. Alle samenwerkingsverbanden hebben in een ondersteuningsplan vastgelegd hoe ze het geld voor extra ondersteuning inzetten.

Dit betekent dat samenwerkingsverbanden (hierna SWV genoemd) ook extra ondersteuning kunnen (en moeten) inzetten op het gebied van begeleiding van en onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Hoe dit per verband is geregeld, staat in het ondersteuningsplan.

Ondersteuning door Novilo
Steeds meer samenwerkingsverbanden kloppen bij Novilo aan met verschillende vragen. Het kan zijn dat het SWV per bestuur in kaart wil brengen hoe de zorg voor hoogbegaafde leerlingen(cognitief getalenteerde leerlingen) geregeld is. Op welk niveau opereren de scholen? Waar wil men dat de ondergrens van dat niveau ligt? Met andere woorden wat wordt de definitie van de basisondersteuning? Waar ligt de ambitie van de verschillende scholen? Hoe kunnen we dit regionaal geregeld krijgen? Hoe creëren we een dekkend ondersteuningscontinuum? Allemaal vragen die we beantwoord kunnen krijgen door bijvoorbeeld een nulmeting op de scholen uit te voeren. Zo brengen wij het niveau, de wensen en de te nemen stappen in kaart middels een uitgebreide rapportage inclusief aanbevelingen.

Daarnaast kunnen we het begeleidingstraject verzorgen om de implementatie van de aanbevelingen tot stand te brengen. Dit doen wij middels: nulmetingen, checklists en rapportages, inspiratiebijeenkomsten, implementatie bijeenkomsten, teamtrainingen, coaching (on the job) en opleidingen tot Talentbegeleider (al dan niet incompany). Hieronder een voorbeeld van een traject. Elk traject is maatwerk dus dit is geen ‘format’ dat in beton gegoten is.

Contact
Onze onderwijsadviseur komt graag langs om de mogelijkheden te bespreken. U kunt contact opnemen via info@novilo.nl en een afspraak maken.

Voorbeeld traject samenwerkingsverband

Onderstaand traject is een voorbeeld van een traject zoals Novilo heeft geïmplementeerd. Elk traject is maatwerk en kan worden ingericht zoals het SWV dit wenst. Voor dit traject hebben we de volgende stappen gezet.

Fase 0. Gesprekken, inventariseren
Eerst verkennen we samen wat de wensen en behoeftes zijn. Wat kan Novilo betekenen? Op basis van meerdere oriënterende gesprekken, stellen wij een offerte op. Belangrijk: eerst glashelder krijgen wat de doelen zijn van een project.

Fase 1. Aankondiging en communicatie
Bestuurders, directeuren, IB’ers en leerkrachten vanuit het SWV worden geïnformeerd over het project. De aankondiging is enerzijds gericht aan bestuurders, directeuren, beleidsmakers en aan scholen met een HB-groep. In tweede instantie worden geïnteresseerden en belanghebbenden over dit project geïnformeerd.

Novilo kan hierbij faciliteren door bijvoorbeeld de bijeenkomsten te leiden en/of de communicatie te verzorgen (denk aan e-mailverkeer of bijvoorbeeld een flyer ontwerpen die binnen elk bestuur verspreid wordt).

Fase 2. Introductiebijeenkomsten klankbordbijeenkomst & inspiratie
Voor verschillende doelgroepen hebben wij introductiebijeenkomsten georganiseerd. Elke bijeenkomst is specifiek afgestemd op bestuurders, directeuren van de scholen, intern begeleiders of leerkrachten. De introductiebijeenkomsten geven informatie over de opzet van het totale project en moeten een stimulans zijn voor besturen, scholen met HB groepen, werkgroepen om deel te nemen aan het project.

Om zoveel mogelijk medewerkers mee te nemen in dit proces en bewustwording te creëren, hebben we een aantal inspirerende trainers ingezet. Zij vertelden over:

  • Passend onderwijs aan HB leerlingen
  • Verschillende initiatieven en de toename hiervan
  • Meer en meer ouders zijn zoekende naar passend onderwijs voor hun kind
  • Meer kijken vanuit de onderwijsbehoefte van een kind dan vanuit de methode
  • Hoe zorgen we ervoor dat we meer binnen de reguliere setting kunnen opvangen en dat er minder afstroom plaatsvindt naar gespecialiseerde settings
  • Bewustwording van het belang van dit traject

Fase 3. Projectorganisatie inrichten en opstarten
De projectmanager formeert een projectgroep van interne en externe deskundigen van Novilo. Novilo kan ook een projectmedewerker/manager leveren die deel zal nemen aan de projectgroep om zich zo met haar te buigen over de visie en het beleid, welke vervolgens wordt vertaald naar de verdere concretisering en realisatie van dit project.

Fase 4. Beleidskader en ontwerp scholingstraject
De projectgroep start met het formuleren van beleid. Het beleid voldoet aan de landelijke normen, is richtinggevend en beschreven in een compact handzame en leesbare document, waarin de voorwaarden en regels zijn bepaald. Het concept wordt getoetst bij een werkgroep/denktank die daarvoor is aangesteld..

Nadat het beleid is vastgesteld, start het ontwerp voor het scholingstraject. Het traject omvat drie routes; voor leerkrachten, IB’ers en directeuren. Dit traject verzorgt Novilo voor alle groepen.

Deze trajecten worden vaak uitgebreid met een evaluatiefase waarin bepaald wordt of het scholingstraject naar tevredenheid is ontworpen en of er wijzingen dienen plaats te vinden. Na deze fase worden de aanpassingen doorgevoerd en wordt er gewerkt aan de implementatiefase in de school. Scholen worden begeleid in hoe het geleerde te implementeren in de dagelijkse gang van zaken. Later kijken we hoe en of dit geborgd is in het beleid van de school zelf: hoe gaat het in de klas? 

Een samenwerkingsverband kan op deze manier met zijn besturen en scholen tot blijvende verandering komen.  Passend onderwijs aan het cognitief getalenteerde kind kan geboden worden binnen de basisondersteuning.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over wat wij voor uw samenwerkingsverband kunnen betekenen.

Back To Top