skip to Main Content
088 0200 300

Algemene voorwaarden aankoop webshop Novilo.nl
Algemene Voorwaarden van Novilo.nl  gevestigd te Utrecht. Deze versie is geldig vanaf 1 september 2016.

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen in de webwinkel van Novilo.  De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en te vinden op de internetsite van Novilo.nl (webshop).

1.2 Door bij het plaatsen van een bestelling akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, geef je te kennen dat je met de op dat moment geldende leverings- en betalingsvoorwaarden, zoals beschreven in dit document, akkoord gaat.

1.3 Novilo garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering downloadbare producten
2.1 Levering van downloadbare producten vindt plaats d.m.v. een digitale download. De downloadlink wordt zichtbaar zodra de betaling succesvol is verlopen. Ook wordt de downloadlink per email aan je toegestuurd.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand is Novilo gehouden bestellingen binnen 30 dagen uit te voeren. Indien dit niet mogelijk is (door technische problemen), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt je binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Novilo zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Novilo geleverde zaken aan jou zijn aangeboden d.m.v. het toesturen van de downloadlink.

Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW/9% BTW. Kenniscolleges zijn vrij van BTW.

Zichttermijn/herroepingsrecht
4.1 Bij afstandsaankopen geldt er een bedenkingstijd van 14 dagen. Binnen die tijd kun je je aankoop annuleren, ruilen of terugsturen. Er geldt geen herroepingsrecht op de digitale (leer-)middelen van Novilo. Zodra je betaling succesvol is afgerond, is de aankoop definitief. Je kunt de aankoop niet meer ongedaan maken wanneer het gaat om diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden zie je uitdrukkelijk af van het herroepingsrecht.

Gegevensbeheer
5.1 Indien je een bestelling plaatst bij Novilo, worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Novilo. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties en zullen je gegevens nooit verstrekken aan derden.

5.2 Novilo respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens.

Garantie en conformiteit
6.1 Novilo staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Je bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient je deze gebreken onmiddellijk schriftelijk via email te melden via info@novilo.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering schriftelijk worden gemeld.

6.3 Indien klachten  door Novilo gegrond worden bevonden, zal Novilo de geleverde zaken kosteloos vervangen.

6.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang je jegens Novilo in gebreke bent; B) je de geleverde zaken zelf hebt bewerkt of door derden hebt laten bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Novilo.

Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Novilo slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.3 Aanbiedingen van Novilo gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.4 Novilo kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Novilo en jou komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Novilo op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Novilo behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Novilo gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht
10.1 Novilo is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Novilo behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is Novilo gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Novilo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en je bent gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Novilo en jou, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Novilo er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Back To Top